Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja drzewostanu

Inwentaryzacje zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje lokalizację drzew i krzewów w terenie oraz opracowanie pomiarów w formie opisowej i graficznej.

Opis zawiera zestawienie  roślinności w formie tabeli z wybranymi parametrami jak:

  • nazwa gatunkowa
  • pierśnica
  • wysokość
  • szerokość korony drzewa
  • obszar zajmowany przez krzewy
  • wiek drzewa

Projekt gospodarki drzewostanem

Projekty gospodarki drzewostanem są tworzone na podstawie inwentaryzacji drzewostanu i zawierają wskazania do pielęgnacji drzew i krzewów oraz ewentualnej wycinki na podstawie analizy stanu zdrowotnego.

Wniosek o wycinkę

Podczas inwestycji budowlanych często dochodzi do kolizji planowanych obiektów z drzewami rosnącymi na działce. Aby usunąć drzewa konieczne jest uzyskanie zgody z właściwego urzędu. Podstawą do wydania takiego zezwolenia jest złożenie wniosku o wycinkę drzewa z dołączoną mapką z zaznaczoną lokalizacją drzewa.

We wniosku należy określić obwód pnia drzewa (mierzony na wys.1,3m), co jest podstawą do naliczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Sporządzamy kompletne wnioski o wycinkę drzew i krzewów. Wniosek taki zawiera:

  • dane inwestora
  • tabelaryczne zestawienie drzew przewidzianych do usunięcia
  • mapę z zaznaczoną lokalizacją drzew

Opłata za wycinkę drzew

Wysokość opłat ustala corocznie w obwieszeniu Minister właściwy do spraw ochrony środowiska. Opłata odnosi się do 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wys. 1,3m i jest różna dla poszczególnych gatunków drzew. Warto pamiętać że w przypadku usunięcia drzewa bez zezwolenia wymierzona kara jest w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzewa.

Projekt nasadzeń zastępczych

Urząd wydający pozwolenie na usunięcie drzewa może odstąpić od naliczania opłaty pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych. Tworzymy projekty nasadzeń zamiennych wg. warunków wydanych w decyzji Wydziału Ochrony Środowiska.

Architektura krajobrazu. Projekty ogrodów i terenów zieleni.